hp-sport :: internetový sportovní obchod

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele):

 1. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
 2. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení veškeré odborné péče.
 3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku III. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:
  • Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
  • Dodání chybějícího množství zboží.
  • Odstranění vad opravou.
  • Přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.
 5. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nárok; podle článku IV. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.
 6. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady dosvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.
 7. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena: Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.

HP-SPORT, Pavel Fadrný, IČ: 74977709

TOPlist